Terms and conditions

 

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností Helago-CZ, s. r. o. (dále jen dodavatel) a zákazníkem (dále jen odběratel).

1.2 Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky odběratele.

1.3 Obchodní vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách neřešené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2. Předmět dodávky

2.1 Předmětem dodávky je libovolné zboží a služby uvedené v nabídce společnosti Helago-CZ, s.r.o. včetně konkrétních cenových nabídek určených konkrétním odběratelům. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou (e-mail nebo web formulář, ve výjimečných případech též na základě ústní anebo telefonické objednávky.

2.2 Objednávka objednatele musí obsahovat přesný název právnické či fyzické osoby, jakožto objednavatele, adresu sídla či místa podnikání a odpovědnou osobu vč. kontaktu, IČO, DIČ, přesnou adresu plátce (pokud se liší od adresy objednavatele). Dále přesnou adresu místa dodání (pokud se liší od adresy objednavatele), kontaktní osobu, telefon. Dále jednoznačné určení zboží, požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.

Pokud si objednavatel přeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést na objednávce.

2.3 Přijetí každé objednávky potvrdí dodavatel písemně, na potvrzení objednávky bude uvedena přesná specifikace objednaného zboží včetně katalogového čísla, cena zboží, předpokládaný termín dodání zboží a číslo obchodního případu, které bylo objednávce přiděleno. Odběratel je povinen potvrzení řádně zkontrolovat, především specifikaci zboží a jeho cenu, svůj souhlas potvrdit podpisem a potvrzení poslat zpět dodavateli. Tímto se stává objednávka pro dodavatele závaznou a její změny nebo storno jsou možné pouze po oboustranné dohodě. V případě, že odběratel nevyjádří písemně nesouhlas s údaji uvedenými v potvrzení objednávky do 2 dnů od odeslání potvrzení objednávky dodavatelem, má se toto potvrzení objednávky za odsouhlasené.

2.4 Dodavatel si vyhrazuje právo potvrdit objednávku formou uzavření kupní smlouvy v písemné formě, objednávka je pak považována za platnou uzavřením kupní smlouvy v písemné formě oběma smluvními stranami.

3. Cena zboží

3.1 Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat cenovou nabídku.

Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny uvedené v platné písemné nabídce dodavatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.

3.2 Ceny zboží v tištěných materiálech i ve webovém katalogu jsou uvedeny v Kč bez DPH. K uvedeným cenám v katalogu bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

3.3 Dopravné, případná instalace, oživení a zaškolení obsluhy v rámci České republiky je zahrnuto v ceně zboží. Dodavatel si však vyhrazuje právo účtovat odběrateli náklady spojené s dopravou předmětu plnění, zejména pak v případech, kdy se jedná o objednávku za cenu nižší než 2500 Kč bez DPH (zde je k hodnotě zboží účtován manipulační poplatek ve výši 130,- Kč s DPH, příp. dobírka 50,- Kč s DPH), nebo když je předmět plnění mimořádně těžký či rozměrný. U dodávek laboratorního nábytku je doprava a montáž vždy kalkulována individuálně. Tyto náklady jsou vždy uvedeny v potvrzení objednávky.

3.4 Výše minimální hodnoty nákupního košíku pro uzavření objednávky je stanovena na 200 Kč včetně DPH.

4. Specifikace a obrázky výrobků

4.1 Technické specifikace produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

5. Bodové konto

5.1 Součástí nabídky internetového obchodu společnosti Helago-CZ, s.r.o. je motivační program pro odběratele – bodové konto. Každé zboží v internetové nabídce je označeno počtem bodů, které získá zaregistrovaný odběratel po jeho nákupu. Body jsou na konto odběratele připsány v okamžiku zaplacení zboží. Je-li odběratel v prodlení se zaplacením faktury o více než 14 dní, ztrácí nárok na připsání bodů na konto.

5.2 Nasbírané body může odběratel převést na koruny a nastřádanou sumu uplatnit jako slevu na další nakupované zboží, nebo ji čerpat formou věcné ceny, jejichž seznam je na www.helago-cz.cz uveden.

5.3 Korunová hodnota konta roste exponenciálně, tedy čím více bodů, tím vyšší korunová hodnota konta. Aktuální stav konta si registrovaný odběratel může zjistit kdykoli po přihlášení na www.helago-cz.cz.

5.4 Odběratel může svoje konto vyčerpat při nákupu dalšího zboží, minimální hodnota nakupovaného zboží však musí zůstat alespoň 1,- Kč bez DPH. Případné nevyčerpané body zůstávají na kontě. Slevu lze uplatnit pouze na dodávku zboží, nikoliv na servis a služby.

5.5 Uplatnění nároku na připsání bodů na konto při nákupu zboží nelze kombinovat s žádnou další slevou.

5.6 Odběratel je povinen provést čerpání z bodového konta minimálně jednou za tři roky. Před vypršením této doby bude dodavatelem písemně vyzván, aby tak učinil. Pokud ani potom k čerpání nedojde, nebude již možné body, jejichž časová platnost vypršela, použít.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, vždy však dle aktuálních možností dodavatele. Předpokládaný termín dodání bude objednateli písemně potvrzen. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

6.2 Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plněni s dodacím listem nebo fakturou. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

6.3 Zjistí-li odběratel při převzetí zboží zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu dodavatele nebo přepravním listu spediční služby v případě externí dopravy. Pozdější reklamace tohoto typu nelze dodavatelem uznat jako oprávněné.

6.4 Tam, kde to povaha zboží vyžaduje, je součástí dodávky návod k obsluze v českém jazyce.

7. Storno objednávek a kupních smluv

7.1 Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.

7.2 Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek do výše 50% ceny předmětu k pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zajištěním objednaného zboží či služeb.

8 Platební podmínky a přechod vlastnických práv

8.1 Úhrada ceny se uskutečňuje dle předběžné dohody buď převodem na základě daňového dokladu s předem dohodnutou splatností, nebo v hotovosti při převzetí zboží. V případě platby v hotovosti oznámí dodavatel odběrateli jeden den předem dodávku zboží vlastním rozvozem, u zboží dopravovaného zásilkovou službou avizuje dodávku zboží zásilková služba.

8.2 Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem.

8.3 V případě, že odběratel neprovede ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem úhradu, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.

8.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem splnění dodávky zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem zaplacení kupní ceny odběratelem za dodané zboží v celé výši. Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet dodavatele.

8.5 Odběratel není oprávněn převést, postoupit nebo zatížit jakákoli práva, pohledávky, povinnosti nebo závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené s dodavatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Odběratel není oprávněn započíst žádné své pohledávky vůči dodavateli oproti pohledávkám dodavatele vůči odběrateli.

9. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

9.1 Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.

9.2 Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství a jakost, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu.

9.3 Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je sjednána na šest měsíců, pokud není záruční lhůta dodacím listem výslovně stanovena na dobu delší. Dodavatel vystaví dodací list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku pro zboží, které má delší záruční dobu než šest měsíců.

9.4 Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace.

9.5 Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, nesprávnou přepravou či skladováním. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.

9.6 Záruka se počítá ode dne převzetí zboží odběratelem. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou je zařízení v opravě.

9.7 Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné pouze v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží.

9.8 Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši.

9.9 Odběratel musí vracet dodavateli pouze vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení.

9.10 Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

9.11 Dodavatel odpovídá za újmu způsobenou porušením jakékoliv povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s odběratelem maximálně do výše sjednané ceny za dodávku zboží či služeb odběrateli bez daně z přidané hodnoty.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

10.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

11. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

11.1 Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (Alternative Dispute Resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

12. Servis

12.1 Na dodané přístroje zajišťuje dodavatel záruční i pozáruční servis. Místem provedení servisního zásahu je sídlo dodavatele. Při požadavku na servisní zásah v sídle odběratele je vždy účtováno cestovné servisního technika ve výši 16,- Kč/km. V případě pozáručního servisu je účtován spotřebovaný materiál, náhradní díly a práce servisního technika ve výši 790,- Kč/hodinu.

12.2 Dodavatel je oprávněn k zajištění servisu použít třetích osob.

12.3 U pozáručního servisu je nejprve provedena diagnostika závady a odběratel je seznámen s předpokládaným rozsahem a cenou opravy. Dodavatel započne servis až na základě souhlasu odběratele s nabídnutými podmínkami.

13. Ochrana osobních dat zákazníků

13.1 Společnost HELAGO-CZ, s.r.o. prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 známým jako GDPR (v textu dále jako Nařízení).

13.2 Zpracování osobních údajů u služeb www.helago-cz.cz – e-shop je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování nepotřebujeme souhlas subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefon
  • E-mailová adresa

13.3 Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů společnost HELAGO-CZ, s.r.o. oprávněný zájem.


13.4 Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je předání osobních údajů nutné pro plnění smlouvy.


13.5 Kromě zmíněných osobních údajů zpracováváme provozní a lokalizační záznamy. Děje se tak na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

14. Závěrečné ustanovení

14.1 Nestanoví-li kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi dodavatelem a odběratelem jinak, vyjadřuje odběratel odesláním objednávky souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

14.2 Práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi dodavatelem a odběratelem se řídí českým právním řádem.

14.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21.1.2022 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější všeobecné obchodní podmínky.